Γενικά

1.1. Οι κάτωθι όροι ρυθμίζουν τη λειτουργία του προγράμματος της κάρτας MEMBER CLUB CARD την οποία δημιούργησε η ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. ( εφεξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) με σκοπό να επιβραβεύσει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τους πελάτες της μέσω προνομίων και εκπτώσεων, συνδέοντας την κάθε συναλλαγή με την κάρτα μέλους.

1.2. Η επιτυχής υποβολή της παρούσας φυσικής ή ηλεκτρονικής αίτησης και η παραλαβή της κάρτας μέλους πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει λάβει σαφή γνώση και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους κάτωθι όρους.

Δικαίωμα εγγραφής

1.3. Στο πρόγραμμα προνομίων του καταστήματος έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι ενεργοί και εν δυνάμει πελάτες του καταστήματος, οι οποίοι έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (στις εξής μέλη ή μέλος). Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Η κάρτα στο εξής θα ονομάζετε MEMBER CLUB CARD.

1.4. Στο πρόγραμμα προνομίων δύναται να συμμετέχουν τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να διατηρεί το δικαίωμα χορήγησης ξεχωριστών και διαφορετικών προνομίων ανάλογα με την ιδιότητα του μέλους.

1.5. Για να αιτηθεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο την έκδοση κάρτας μέλους πρέπει να συμπληρώσει τη παρούσα αίτηση και ειδικότερα τα υποχρεωτικά στοιχεία όπως ορίζονται ανωτέρω, να θέσει την υπογραφή του στο τέλος αυτής, να αναγράψει την ημερομηνία συμπλήρωση της, να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του βάσει των κάτωθι όρων.

1.6. Το μέλος κατά την συμπλήρωση της αίτησης δεσμεύεται ότι στοιχεία που έχει αναγράψει είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει συμπληρώσει στοιχεία, στα οποία δεν είναι κάτοχος. Σε περίπτωση υποβολής αναληθών στοιχείων το μέλος καθίσταται υπεύθυνο έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για κάθε τυχόν ζημία της.

1.7. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα για μια κάρτα καθώς είναι προσωπική. Σε περίπτωση που εντοπιστούν παραπάνω από μια κάρτα στο ίδιο φυσικό πρόσωπο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει το δικαίωμα απενεργοποίησης μιας ή περισσότερων καρτών.

Προνόμια από την απόκτηση κάρτας μέλους

1.8. Με την επαρκή συμπλήρωση της αίτησης MEMBER CLUB και την παράδοσή της στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο πελάτης θα παραλάβει άμεσα την κάρτα MEMBER CLUB. Το μέλος θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του μόνο για την συλλογή πόντων. Το μέλος θα μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του, εφ’ όσον έχει γίνει η ηλεκτρονική καταχώρηση των Προσωπικών του Δεδομένων, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση MEMBER CLUB που έχει συμπληρώσει.

1.9. Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, με την χρήση εξοπλισμού που βρίσκεται είτε εντός καταστήματος της εταιρείας είτε σε άλλη εγκατάστασή της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να προσθέσει και να αφαιρέσει προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης πόντων ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

1.10. Τα δώρα που θα δικαιούται το μέλος, θα γνωστοποιούνται σε αυτό με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας είτε με πινακίδα ευκρινώς τοποθετημένη στα καταστήματα. Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έχει ανακοινώσει στον εν ισχύ κατάλογο δωρεάν. Για την παραλαβή του δώρου το μέλος θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

1.11. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων (εφόσον υπάρχουν) δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Το μέλος δεν μπορεί να αγοράσει πόντους με τη χρήση μετρητών ή οποιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλο τρόπο, που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας. Τα δώρα από έναν κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαγούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει προβλέψει και έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό.

1.12. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα ενημερώνει εγκαίρως τα μέλη της. Όταν το μέλος εξαργυρώσει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε θα του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο.

1.13. Η ενημέρωση των μελών για τις προσφορές που δίδονται με τη συλλογή πόντων στο κατάστημα γίνεται εντός του καταστήματος ή με δημοσίευση σε ηλεκτρονικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το κατάστημα έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διαφοροποιήσει τους όρους κα τις συνθήκες του προγράμματος πόντων χωρίς πρότερη ενημέρωση των μελών της.

1.14. Τα μέλη δικαιούνται να εξαργυρώσουν το ΔΩΡΟ τους μόνο εφόσον έχουν συμπληρώσει του απαραίτητους πόντους.

1.15. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο που έχει επιλέξει για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν.

1.16. Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.

1.17. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία ταυτοποίησης από το μέλος για την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και προνομίων, π.χ. επίδειξη εταιρικής ταυτότητας.

Όροι προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.18. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται το προσωπικά δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην παρούσα αίτηση και τα οποία δεν περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία δεδομένων Γενικος Κανονισμός. Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους φυλάσσονται με επιμέλεια από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

1.19. Η επεξεργασία των δεδομένων του μέλους είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, οπότε με τη συμπλήρωση, υπογραφή και υποβολή της παρούσας αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα πόντων, ο πελάτης παρέχει αυτοδίκαια την συναίνεση του σύμφωνα με το Ν.2472/97 και τον κοινοτικό νόμο Ε.Ε.2016/679(27/4/2016) για τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τον σκοπό του Προγράμματος πόντων, τα οποία ο ίδιος έχει γνωστοποιήσει στην ΕΤΑΡΕΙΑ μέσω της ως άνω διαδικασίας. Η επεξεργασία θα γίνεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, το οποίο πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

1.20. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι προστεθέντες αυτής εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά , υλικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών της ενάντια στη τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, παράνομη γνωστοποίηση ή πρόσβαση και ενάντια σε όλες τις άλλες μορφές παράνομης επεξεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα επίπεδο ασφαλείας που ανταποκρίνεται στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

1.21. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι προστεθέντες αυτής εφαρμόζουν το απόρρητο των προσωπικών και δε προβαίνουν στη γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του μέλους εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα όταν η γνωστοποίηση γίνεται σε αρμόδια δημόσια αρχή με σκοπό τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση.

1.22. Το μέλος ως υποκείμενο δεδομένων προκειμένου να λαμβάνει το σύνολο των προνομίων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα, ώστε το μέλος να ενημερώνεται για θέματα προσφορών και εκπτώσεων, κληρώσεων και άλλων ειδικών εκδηλώσεων.

1.23. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα Μέλη έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους (διαγραφής), καθώς και στην φορητότητα των προσωπικών δεδομένων τους βάσει τους άρθρου 16,17 του κοινοτικού Ν.2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το σχετικό αίτημα γίνεται με αποστολή email από το μέλος προς το email της επιχείρησης info@kritikosfournosgeuseis.gr .

1.24. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών δύναται να διαγράφονται από την επιχείρηση, αν το μέλος δεν κάνει συναλλαγές για πάνω από 12 μήνες, ενώ στη συνέχεια τα δεδομένα των συναλλαγών του παραμένουν ανώνυμα για στατιστικούς λόγους.

1.25. Επίσης το μέλος συμφωνεί και αποδέχεται ότι

Α) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εξουσιοδοτείται με την παρούσα, από αυτό, να διαβιβάζει τα Προσωπικά του Δεδομενα σε συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου.

Β)Επίσης το μέλος εξουσιοδοτεί με την παρούσα αίτηση την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να ανακοινώνει τα Προσωπικά του Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς, σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται για την επεξεργασία των στοιχείων, την αλληλογραφία, την αποστολή των δώρων και γενικώς την επίτευξη της συναλλακτικής σχέσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει στην περίπτωση αυτή την ευθύνη για την δέσμευση των συνεργατών της εν σχέση με την κατά το νόμο απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων.

Λοιποί Όροι

1.26. Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική, ούτε χρεωστική. Το μέλος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο, με την επίδειξη της κάρτας σε κάθε αγορά του, να απολαμβάνει τα προνόμια του προγράμματος.

1.27. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί από το Μέλος σε οποιοδήποτε τρίτο άτομο. Το μέλος υποχρεούται να τη φυλάσσει και θα την διατηρεί σε καλή κατάσταση.

1.28. Η επικύρωση του Μέλους, γίνεται με την παραλαβή της νόμιμης αριθμημένης κάρτας και με την υπογραφή του παρόντος.

1.29. Η χρήση τη συγκεκριμένης κάρτας γίνεται στα καταστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή και στα γραφεία της ίδιας της επιχείρησης.

1.30. Το μέλος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που δήλωσε, διαφορετικά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και /ή διακοπή της επικοινωνίας.

1.31. Το πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του μέλους από τον Νόμο, ενώ η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα, εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδες , ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, το μέλος υποχρεούται να διακόψει άμεσα την χρήση της και να την επιστρέψει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο.

1.32. Το μέλος οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον υπάλληλο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς το μέλος για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται με το Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική (από)ζημίωσή του.

1.33. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες MEMBER CLUB στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 12 μήνες.

1.34. Το μέλος δεν δικαιούται να προβεί στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση των δώρων για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τις θυγατρικές της εταιρείες.

Απώλεια Κάρτας.

1.35. Το μέλος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kritikosfournosgeuseis.gr της κάρτας , σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, καταστραφεί, ή χαθεί ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική, το μέλος είναι ευθυνόμενο για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει στην κάρτα μέχρι εκείνη την στιγμή το μέλος, αυτόματα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα εφόσον χρειαστεί να εκδοθεί. Η παλαιά κάρτα απενεργοποιείται.

Ακύρωση Κάρτας

1.36. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες MEMBER CLUB οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν των 12 μηνών.